30_Ki165(20170811).jpg 加悦SL広場【キ100形/キ165/運転台】(20170811)